UNIT INTEGRITI

  1. Memastikan tadbir urus yang terbaik dilaksanakan di BHEUU melalui pemantau Jawatankuasa Anti Rasuah;
  2. Memastikan pelaksanaan inisiatif-inisiatif di bawah Pelan Anti Rasuah Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang (BHEUU) secara berterusan untuk tempoh 2021 sehingga tahun 2025;
  3. Memastikan pembudayaan, penginstitusian dan pelaksanaan integriti di BHEUU dilaksanakan melalui latihan, pemantauan melalui mesyuarat- mesyuarat berkala seperti Mesyuarat Jawatankuasa Anti Rasuah peringkat JPM dan BHEUU/Pengurusan/ JKPA atau lain-lain;
  4. Mengesan dan mengesahkan aduan salah laku serta pelanggaran tatakelakuan dan etika di BHEUU serta memastikan tindakan susulan yang sewajarnya diambil melalui kerjasama dengan UI JBG dan MdI;
  5. Memastikan pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berkuat kuasa seperti P.U. (A) 395/1993, Pekeliling Perkhidmatan, Perintah- perintah Am, Arahan Ketua Polis Negara, Arahan Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan dan lain-lain lagi; dan
  6. Mengurusetia Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam Kumpulan Pengurusan dan Profesional (No.2) dan Kumpulan Sokongan (No.1) dan (No.2) di BHEUU, JBG dan MdI.