• Laman Utama
 • Info BHEUU
 • Seksyen / Unit
 • Seksyen Dasar & Penyelidikan

Seksyen Dasar & Penyelidikan

 1. Mengurus dan menyelaras penggubalan dasar-dasar Kerajaan yang dipertanggungjawabkan kepada Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang;
 2. Mentadbir Akta Pemegang Amanah (Pemerbadanan) 1952 [Akta 258] termasuk pendaftaran dan pemantauan perbadanan-perbadanan pemegang amanah;
 3. Menjadi Urus setia Lembaga Pengampunan bagi kes-kes Keselamatan dan kes-kes rayuan bagi Wilayah-Wilayah Persekutuan
 4. Memantau Mesyuarat Lembaga Pengampunan di setiap Negeri;
 5. Menyelaras pelaksanaan Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 [Akta 711];
 6. Menyediakan Pelan Tindakan Hak Asasi Manusia Kebangsaan (NHRAP);
 7. Menjadi Urus setia pelantikan anggota SUHAKAM, memantau dan menyelaras Laporan Tahunan SUHAKAM serta maklum balas;
 8. Mengurus pelantikan Penasihat bagi Mahkamah Kanak-kanak di bawah Akta Kanak-kanak 2001; dan
 9. Menjadi Urus Setia kepada Jawatankuasa Pembaharuan Undang-undang (JPUUM).

FUNGSI JAWATANKUASA PEMBAHARUAN UNDANG-UNDANG (JPUUM)

 1. Mengkaji dan mencadangkan pembaharuan undang-undang di Malaysia.