TERAS PEMBANGUNAN MAHKAMAH

I. PENDAHULUAN

Keluhuran Perlembagaan dan kedaulatan undang-undang menjadi asas kepada amalan sistem demokrasi berparlimen dan sistem Kerajaan berasaskan pembahagian kuasa diantara badan-badan Eksekutif, Perundangan dan Kehakiman. Bagi mendukung badan kehakiman, Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang, Jabatan Perdana Menteri (BHEUU-JPM) telahpun mensasarkan misi dan objektif untuk merancang dan membangunkan infrastruktur dan prasarana Mahkamah. Ini termasuk juga untuk mencetuskan inisiatif baru ke arah penambahbaikan dalam sistem penyampaian pentadbiran kehakiman negara berteraskan kehendak Kerajaan dan keperluan masyarakat.

Institusi Kehakiman telah wujud sejak zaman kolonial British lagi. Skop, bidangkuasa, dan tanggungjawab institusi ini telah berkembang dan diperluaskan semenjak negara mencapai kemerdekaan, khusus berikutan peningkatan jumlah penduduk serta aktiviti ekonomi dan komersial dalam tempoh 60 tahun kebelakangan ini. Walau bagaimanapun, kemudahan-kemudahan fizikal serta teknologi Mahkamah yang disediakan tidak selari dengan kemajuan dalam sistem badan kehakiman di Malaysia.

Bangunan-bangunan yang dibina sebelum Perang Dunia Kedua (Pre-War Buildings) masih digunakan sebagai Mahkamah. Kemudahan dan ruang sedia ada di bangunan-bangunan tersebut tidak lagi mampu menampung keperluan semasa Badan Kehakiman.

Keadaan ini telah menjejaskan pentadbiran kehakiman dan telah menyumbangkan kepada kes-kes yang tertunggak di Mahkamah seluruh negara. Jika keadaan ini berterusan, ianya boleh menjejaskan hak asasi rakyat serta pembangunan ekonomi negara.

II. TERAS PEMBANGUNAN MAHKAMAH
BHEUU telah merangka tiga (3) komponen teras seperti berikut:-

Penyediaan infrastruktur fizikal dan prasarana yang mencukupi serta lengkap;

  • Penyediaan infrastruktur fizikal dan prasarana yang mencukupi serta lengkap;
  • Menaiktaraf bangunan mahkamah; dan
  • Pemantauan dan penilaian prestasi kemajuan pelaksanaan program dan projek pembangunan mahkamah.

A) PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR FIZIKAL DAN PRASARANA YANG MENCUKUPI SERTA LENGKAP

• Bagi memenuhi keperluan semasa Badan Kehakiman, BHEUU telahpun mengambil tindakan strategik seperti berikut:

i. Membina bangunan-bangunan Mahkamah baharu bagi menggantikan bangunan Mahkamah lama di premis yang disewa;
ii. Membina Bangunan-bangunan Mahkamah yang mempunyai satu atau dua buah bilik bicara di daerah-daerah pentadbiran yang tidak mempunyai bangunan Mahkamah. Ini adalah bertujuan untuk memudahkan orang ramai berurusan dengan pihak Mahkamah; dan
iii. Merancang dan menentukan pembinaan kompleks Mahkamah di setiap ibu negeri di Malaysia. Berikut adalah pencapaian bagi pembinaan Kompleks Mahkamah di setiap ibu negeri di Malaysia sehingga 22 Julai 2019:

 Bil. Ibu Negeri  Kompleks Mahkamah 
 1.  Alor Setar, Kedah  Siap sepenuhnya
 2.  Bandar Melaka, Melaka  Siap sepenuhnya
 3.  Seremban, Negeri Sembilan  Siap sepenuhnya
 4.  Kuantan, Pahang  Siap sepenuhnya
 5.  Georgetown, Pulau Pinang  Siap sepenuhnya
 6.  Kota Kinabalu, Sabah  Siap sepenuhnya
 7.  Kuching, Sarawak  Siap sepenuhnya
8. Shah Alam, Selangor  Siap sepenuhnya
9. Kuala Terengganu, Terengganu  Siap sepenuhnya
10. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur  Siap sepenuhnya
11. Kangar, Perlis Dijangka siap pada 10 Oktober 2019
12. Kota Bahru, Kelantan Siap sepenuhnya
13. Johor Bahru, Johor Projek diluluskan pada 1 Mac 2017
14. Ipoh, Perak Dalam peringkat perancangan

B) MENAIKTARAF BANGUNAN MAHKAMAH

  • BHEUU telah juga merancang untuk menaiktaraf dan membesarkan ruang kerja Mahkamah selaras dengan keperluan semasa. Kebanyakan bangunan-bangunan Mahkamah yang sedia ada tidak dapat menampung keperluan semasa. Untuk itu ruang-ruang tambahan dicadangkan untuk dibina bagi mengadakan bilik-bilik seperti bilik bicara tambahan, perpustakaan, kantin, stor, bilik fail, bilik solat dan pembesaran ruang kaunter setempat (One Stop Centre) bagi meningkatkan penyampaian perkhidmatan kepada orang awam.

C) PEMANTAUAN DAN PENILAIAN PRESTASI KEMAJUAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN PROJEK PEMBANGUNAN MAHKAMAH

  • Memastikan kemudahan fizikal sistem pentadbiran keadilan disediakan mengikut piawaian yang ditetapkan bagi membantu mengurangkan kes-kes tertunggak dengan memastikan peruntukan kewangan yang diterima adalah mencukupi bagi menyokong kapasiti sumber manusia yang telah ditetapkan;
  • Memastikansemua kerja-kerja fizikal bangunan siap dengan sempurna sebelum menetapkan sesi penerimaan dan penyerahan kepada agensi pelanggan; dan
  • Memastikansemua kerja-kerja pembaikan kecacatan dilaksanakan dalam tempoh tanggungan kecacatan projek (Defect Liability Period).