Seksyen Kewangan

  1. Menyediakan Anggaran Belanjawan Tahunan BHEUU;
  2. Mengagih dan memantau peruntukan yang telah diluluskan mengikut keperluan BHEUU, MdI dan JBG;
  3. Menguruskan pembayaran emolumen, bil-bil dan tuntutan pelbagai yang lain;
  4. Menyelengarakan  dan mengemaskinikan rekod kewangan, Akaun Amanah dan Hasil mengikut peraturan-peraturan sedia ada;
  5. Memproses permohonan Pembiayaan Kenderaan,Komputer, Pendahuluan Diri dan Pendahuluan Pelbagai;
  6. Menguruskan perolehan perkhidmatan/bekalan/kerja-kerja di BHEUU; 
  7. Mengurus Panjar Wang Runcit; dan
  8. Urus Setia Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Akaun.