• Home
  • About BHEUU
  • List of Agencies Under The Minister in Prime Minister's Department (Law and Institutional Reform)

List of agencies under the Minister in Prime Minister's Department (Law and Institutional Reform)

Bahagian Hal Ehwal Undang-undang (BHEUU)
Jabatan Insolvensi Malaysia (MdI)
Jabatan Bantuan Guaman (JBG)
Lembaga Penasihat (LP)
Bahagian Perlindungan (BP)
Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan (PKPMP)
Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan (ILKAP)
Suruhanjaya Hak Asasi Manusia (SUHAKAM)
Pusat Timbangtara Antarabangsa Asia (AIAC)
Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan (YBGK)

Print Email