• Home
  • About BHEUU
  • List of Agencies Under The Minister in Prime Minister's Department (Law and Institutional Reform)

List of agencies under the Minister in Prime Minister's Department (Law and Institutional Reform)

Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang (BHEUU)
  i.   Jabatan Bantuan Guaman (JBG)
  ii.  Jabatan Insolvensi Malaysia (MdI)
  iii. Suruhanjaya Hak Asasi Manusia (SUHAKAM)
  iv. Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan (YBGK)
  v.  Pusat Timbangtara Antarabangsa Asia (AIAC)
Parlimen Malaysia – Urusan Mesyuarat Dewan Rakyat dan Dewan Negara
Lembaga Penasihat (LP)
Bahagian Perlindungan (BP) 
Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia (PKPMP)
Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman (SPK)
Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan (ILKAP)
Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan (SPKP)

Print Email